Deelnemersvoorwaarden

 

Als je je inschrijft voor een productie en dus mee wilt doen met een auditie, dien je op de hoogte te zijn van de algemene deelnamevoorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier voor deelname aan een Vrij Theater productie, cursus of andere activiteit verklaart de ondertekenaar zich bekend en akkoord met deze algemene deelname-voorwaarden. 

 

In gevallen waar deze voorwaarden geen uitsluitsel bieden beslist het bestuur van Vrij Theater.

Hieronder vind je een korte omschrijving van de voorwaarden per activiteit:

 

Toneelproducties

Deelnemers aan een Vrij Theater toneelproductie worden in beginsel geselecteerd op basis van audities. De audities staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor deelname aan de producties, echter met een maximum van twee producties per seizoen. 

Deelnemers betalen een vooraf vastgestelde deelnemersbijdrage. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de ondertekenaar bekend te zijn met de deelnemersbijdrage van de betreffende productie. Het bestuur van Vrij Theater kan, bij voorbeeld voor figuratie, een lagere deelnemersbijdrage vaststellen. 

Als de repetities voor een productie buiten de schuld van de deelnemers voortijdig worden beëindigd, geldt de volgende regeling voor restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage:

 

  • bij het geheel niet van start gaan van de repetities: 100 % - het annuleren van de productie na ten hoogste 3 repetities: 100 %

  • het annuleren van de productie na ten hoogste 5 repetities: 80 %

  • het annuleren van de productie na ten hoogste 10 repetities: 60 %

  • het annuleren van de productie na ten hoogste 15 repetities: 40 %

  • het annuleren van de productie na ten hoogste 20 repetities: 20 %

  • bij het annuleren van de productie na 21 of meer repetities of vlak voor of tijdens een (reeks) uitvoeringen is geen restitutie mogelijk.
     

Indien een deelnemers om gegronde reden (b.v. ziekte) zijn of haar rol terug moet geven, geldt de bovenstaande restitutieregeling ook. Indien dit niet om een gegronde reden gebeurt is geen restitutie mogelijk.

Een productie bestaat uit minimaal 25 reguliere repetities, een aantal extra repetities en een nader te bepalen aantal uitvoeringen. 

De deelnemers aan een productie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de totale productie. Er wordt verwacht dat zij naast het spelen ook gezamenlijk zorgen voor zaken als decor, kostuums, rekwisieten en dergelijke. Ook wordt van hen verwacht dat ze de productie promoten waar zij dat mogelijk achten.

 

Cursussen en workshops

De cursussen en workshops zijn voor iedereen belangstellende toegankelijk. De deelnemers worden toegelaten in volgorde van aanmelding. Het bestuur stelt een minimum en een maximum aantal deelnemers vast.

Bij annulering van de cursus of de workshop door Vrij Theater voor dat de cursus of workshop daadwerkelijk van start is gegaan wordt de deelnemersbijdrage 100% gerestitueerd. Bij tussentijds afbreken van de cursus of workshop door Vrij Theater wordt naar rato van het gegeven aantal cursusdagen/avonden gerestitueerd. Deelnemers die na bevestiging van hun aanmelding zich terugtrekken zijn gehouden tot betaling van de deelnemersbijdrage. Eventueel kan een vervanger deelnemen, zulks na overleg met en ter beoordeling van het bestuur van Vrij Theater. 

 

Locatie

Repetities, cursussen en workshops vinden normaliter plaats in de oefenruimte van Vrij Theater aan de Noordwal 484 te Den Haag. Het kan voorkomen dat ze elders plaatsvinden. Tijdens repetitie, cursus of workshop wordt niet gerookt. Wel kunnen in overleg met de leiding afspraken worden gemaakt over rookpauzes op daarvoor geschikte plekken. In ieder geval mag op de locatie Vrij Theater binnen niet gerookt worden. 

 

Betaling

Deelnemers ontvangen na gekozen te zijn voor een productie en voor aanvang van een cursus of workshop een eenmalige machtiging waarmee Vrij Theater deelnemersbijdrage kan innen of een factuur voor de verschuldigde deelnemersbijdrage. De factuur moet binnen de gestelde termijn worden voldaan. Bij niet of niet-tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen vervalt elk recht op deelname terwijl de betalingsverplichting blijft.

© Vrij Theater |  Frits van Gaans 2020

  • Facebook Social Icon